15: Livet på land

Vores Mål del 2: Vores Planet

Mål 15 har de landbundne økosystemer i fokus, hvilket i en dansk kontekst unægtelig er kædet sammen med landbruget. 60 % af det danske landareal er opdyrket, mens andelen af åbne naturtyper har været faldende gennem det sidste århundrede. Forslagene til de danske målepunkter spænder over opgørelse af tilstanden af biodiversiteten til fordelingen af landets areal efter formål. De foreslåede målepunkter kan opsummeres således: 


  • Skovareal, heraf fredsskov, bæredygtighedscertificeret skov, urørt skov og biodiversitetsskov 
  • Antal ynglende fugle 
  • Udvikling i truede dyrearter 
  • Antal invasive arter 
  • Andel Natura 2000-områder (Europæisk projekt, der betegner et netværk af beskyttede naturområder
  • Andel af søer og vandløb der lever op til vandområdeplanerne (Vandområdeplanerne er danske planer for at sikre renere vand, både vådområder og grundvandet

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig